Reklamačný protokol – popis vád

Spoločnosti:  

DKI Racing s.r.o.

Ostrá Lúka 144

962 61 Ostrá Lúka

IČO: 53020863

DIČ: 2121248338

IČ DPH: SK2121248338

Tel.: +421901703356, +421911903356

E-mail: [email protected]

Internetová stránka: www.dkiracing.eu

Korešpondenčná adresa: 

DKI Racing s.r.o.

Ostrá Lúka 144

962 61 Ostrá Lúka

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/závad.

Meno a priezvisko kupujúceho: ................................................................................

Adresa spotrebiteľa:..................................................................................................

Číslo dokladu (faktúry): ..............................................             

Faktúra vystavená dňa: ..............................................

Popis vady, predmet reklamácie:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Prílohy:

□  reklamačný protokol

□  reklamovaný tovar

□  kópia dokladu o kúpe

□  iné .....................................................................

Dátum a miesto: ................................................

Podpis spotrebiteľa: ........................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Reklamačný protokol prosím zasielajte výhradne na uvedenú korešpondenčnú adresu: 

DKI Racing s.r.o., Ostrá Lúka 144, 962 61 Ostrá Lúka 

alebo elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected]

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti:  

DKI Racing s.r.o.

Ostrá Lúka 144

962 61 Ostrá Lúka

IČO: 53020863

DIČ: 2121248338

IČ DPH: SK2121248338

Tel.: +421901703356, +421911903356

E-mail: [email protected]

Internetová stránka: www.dkiracing.eu

Korešpondenčná adresa: 

DKI Racing s.r.o.

Ostrá Lúka 144

962 61 Ostrá Lúka

Týmto oznamujem (oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí služby*:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania: ...............................................     

Dátum prijatia: .....................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ............................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:........................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa: ............................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum a miesto: ..................................................

Formulár Odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú korešpondenčnú adresu: 

DKI Racing s.r.o., Ostrá Lúka 144, 962 61 Ostrá Lúka 

alebo elektronicky na e-mailovú adresu: [email protected]

*nehodiace sa preškrtnite

Follow us on Facebook